Akcja Żaba obchodzi 10-tę rocznicę, Milicz

   Akcja Żaba prowadzona jest przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Celem Akcji jest ochrona migrujących płazów ginących każdego roku pod kołami samochodów, połączona z edukacją ekologiczną dzieci. Akcja jest częścią planu ochrony płazów, który został opracowany w 2004 r. i od roku 2006 corocznie przeprowadzana na terenie Parku. Z kolejnym rokiem liczba uratowanych płazów rosła lawinowo, wyznaczano nowe przejścia, kolejne placówki oświatowe zgłaszały swój akces, akcję wsparł finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Akcja podzielona jest na kilka etapów, w kolejności:

a)    edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej – zajęcia, prelekcje nt płazów i konieczności ich ochrony,
b)    montaż zapór na wyznaczonych przejściach migracyjnych płazów na terenie PK „Dolina Baryczy”,
c)    wyłapywanie płazów z przejść i przenoszenie na drugą stronę jezdni w okresie od marca do końca maja (w tym etapie udział biorą dzieci ze szkół z terenu Parku wraz z opiekunami – rodzicami, nauczycielami, pracownikami DZPK),
d)    organizacja Finału Akcji Żaba – na początku czerwca, podsumowującego przebieg w danym roku, połączona z przeprowadzaniem konkursów dla dzieci – uczestników etapu wyłapywania i przenoszenia płazów  (konkurs na plakat, sprawnościowy, wiedzy, na piosenkę, na strój) i przyznawaniem nagród rzeczowych.
W roku 2015 Akcja przeprowadzana jest na 8 przejściach migracyjnych:
1.    Ruda Żmigrodzka, Staw Jamnik,
2.    Staw Przydrożny, Sułów,
3.    Miłochowice,
4.    Czatkowice,
5.    Kuźnia Czeszycka,
6.    Nowy Zamek
7.    Czarnogoździce
8.    Gądkowice, Stawy Szałwie

We współorganizację tegorocznej Akcji włączyły się: szkoły podstawowe z terenu Parku (udział  410 dzieci), Nadleśnictwo Żmigród, Nadleśnictwo Milicz, Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
W 2015 roku Akcja Żaba obchodzić będzie okrągłą 10- tą rocznicę realizacji.
Corocznie ratowanych jest kilka tysięcy płazów, co ma istotne znaczenie w zachowaniu bioróżnorodności Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, obszarów Natura 2000 jak i rezerwatów przyrody ustanowionych na tym terenie.